ΒΙΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

ΒΙΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

Αναγεννήσεως 10
Τ: 2310 589141 & 143

Πρόσβαση

Λεωφορεία: 3, 12, 39 (στάση Ι.Κ.Α)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης