Δ´ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΠΘ

Δ´ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΠΘ

Λέοντος Σοφού 11, Θεσσαλονίκη 546 26  T: 2310 536 322

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης