ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ζεύξιδος και Παύλου Μελά

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

Φορέας ∆ιοργάνωσης